Opthalmotilapia

Opthalmotilapia, ventralis, mpimbwe, opthalmotilapia ventralis, opthalmotilapia ventralis mpimbwe
Opthalmotilapia ventralis mpimbwe - (pfoto: Evert van Ammelrooy)

Opthalmotilapia (PELLEGRIN, 1904)

Opthalmotilapia boops (BOULENGER, 1901)

 • Opthalmotilapia boops Kabwe lavender
 • Opthalmotilapia boops Kampemba
 • Opthalmotilapia boops Kisambala
 • Opthalmotilapia boops Msalaba
 • Opthalmotilapia boops Mpimbwe neon tail
 • Opthalmotilapia boops Namansi
 • Opthalmotilapia boops Nkondwe neon stripe
 • Opthalmotilapia boops Utinta neon cap

Opthalmotilapia heterodonta (POLL & MATTHES, 1962)

Opthalmotilapia nasuta (POLL & MATTHES, 1962)

 • Opthalmotilapia nasuta Bilila
 • Opthalmotilapia nasuta Chimba tiger
 • Opthalmotilapia nasuta Isonga sulfurchrest
 • Opthalmotilapia nasuta Kachese gold
 • Opthalmotilapia nasuta Kala
 • Opthalmotilapia nasuta Karema yellow plebald
 • Opthalmotilapia nasuta Kekese
 • Opthalmotilapia nasuta Lueba
 • Opthalmotilapia nasuta Lyamembe
 • Opthalmotilapia nasuta Mabilibili orange blue
 • Opthalmotilapia nasuta Mpimbwe black mask
 • Opthalmotilapia nasuta Mukosa
 • Opthalmotilapia nasuta Moliro yellow leopard
 • Opthalmotilapia nasuta Msalaba
 • Opthalmotilapia nasuta Mtosi yellow
 • Opthalmotilapia nasuta Nangu gold crest
 • Opthalmotilapia nasuta Ndole
 • Opthalmotilapia nasuta Resha
 • Opthalmotilapia nasuta Sela
 • Opthalmotilapia nasuta Ubwari
 • Opthalmotilapia nasuta Ulwile (Kipili) gold
 • Opthalmotilapia nasuta Wampembe

Opthalmotilapia ventralis (BOULENGER, 1898)

 • Opthalmotilapia ventralis Bwasa goldflash
 • Opthalmotilapia ventralis chaitika
 • Opthalmotilapia ventralis firefin
 • Opthalmotilapia ventralis Halembe white blaze
 • Opthalmotilapia ventralis Ikola velvetblue
 • Opthalmotilapia ventralis Isonga
 • Opthalmotilapia ventralis Kala yellow
 • Opthalmotilapia ventralis Kalubamba white orange
 • Opthalmotilapia ventralis Kanoni black white
 • Opthalmotilapia ventralis Karago
 • Opthalmotilapia ventralis kasanga orange cap
 • Opthalmotilapia ventralis Kasombe cyanfin
 • Opthalmotilapia ventralis Kibushi yellow
 • Opthalmotilapia ventralis Kigoma whitecap
 • Opthalmotilapia ventralis Kiku orange goldblaze
 • Opthalmotilapia ventralis Kilungu marguerite flash
 • Opthalmotilapia ventralis Kisha orange breast
 • Opthalmotilapia ventralis Kitumba
 • Opthalmotilapia ventralis Korosha blackblue
 • Opthalmotilapia ventralis Litulu
 • Opthalmotilapia ventralis Livua blackstreak
 • Opthalmotilapia ventralis Lorango Samazi
 • Opthalmotilapia ventralis Lunangwa blueflame
 • Opthalmotilapia ventralis Lupota cyanoghost
 • Opthalmotilapia ventralis Nkondwe dark blue
 • Opthalmotilapia ventralis Malasa yellow blue
 • Opthalmotilapia ventralis Masanza red gold
 • Opthalmotilapia ventralis Maswa whitecap
 • Opthalmotilapia ventralis Mikinge
 • Opthalmotilapia ventralis Mokala deep orange
 • Opthalmotilapia ventralis Moliro velvet whitefin
 • Opthalmotilapia ventralis Mpimbwe siverfrost
 • Opthalmotilapia ventralis Mtoto
 • Opthalmotilapia ventralis Mweratzi sunbelly
 • Opthalmotilapia ventralis Tembwe II whiteback
 • Opthalmotilapia ventralis Zongwe