Opthalmotilapia

Opthalmotilapia, ventralis, mpimbwe, opthalmotilapia ventralis, opthalmotilapia ventralis mpimbwe
Opthalmotilapia ventralis mpimbwe - (pfoto: Evert van Ammelrooy)

Opthalmotilapia (PELLEGRIN, 1904)

Opthalmotilapia boops (BOULENGER, 1901)

  • Opthalmotilapia boops Kabwe lavender
  • Opthalmotilapia boops Kampemba
  • Opthalmotilapia boops Kisambala
  • Opthalmotilapia boops Msalaba
  • Opthalmotilapia boops Mpimbwe neon tail
  • Opthalmotilapia boops Namansi
  • Opthalmotilapia boops Nkondwe neon stripe
  • Opthalmotilapia boops Utinta neon cap

Opthalmotilapia heterodonta (POLL & MATTHES, 1962)

Opthalmotilapia nasuta (POLL & MATTHES, 1962)

  • Opthalmotilapia nasuta Bilila
  • Opthalmotilapia nasuta Chimba tiger
  • Opthalmotilapia nasuta Isonga sulfurchrest
  • Opthalmotilapia nasuta Kachese gold
  • Opthalmotilapia nasuta Kala
  • Opthalmotilapia nasuta Karema yellow plebald
  • Opthalmotilapia nasuta Kekese
  • Opthalmotilapia nasuta Lueba
  • Opthalmotilapia nasuta Lyamembe
  • Opthalmotilapia nasuta Mabilibili orange blue
  • Opthalmotilapia nasuta Mpimbwe black mask
  • Opthalmotilapia nasuta Mukosa
  • Opthalmotilapia nasuta Moliro yellow leopard
  • Opthalmotilapia nasuta Msalaba
  • Opthalmotilapia nasuta Mtosi yellow
  • Opthalmotilapia nasuta Nangu gold crest
  • Opthalmotilapia nasuta Ndole
  • Opthalmotilapia nasuta Resha
  • Opthalmotilapia nasuta Sela
  • Opthalmotilapia nasuta Ubwari
  • Opthalmotilapia nasuta Ulwile (Kipili) gold
  • Opthalmotilapia nasuta Wampembe

Opthalmotilapia ventralis (BOULENGER, 1898)

  • Opthalmotilapia ventralis Bwasa goldflash
  • Opthalmotilapia ventralis chaitika
  • Opthalmotilapia ventralis firefin
  • Opthalmotilapia ventralis Halembe white blaze
  • Opthalmotilapia ventralis Ikola velvetblue
  • Opthalmotilapia ventralis Isonga
  • Opthalmotilapia ventralis Kala yellow
  • Opthalmotilapia ventralis Kalubamba white orange
  • Opthalmotilapia ventralis Kanoni black white
  • Opthalmotilapia ventralis Karago
  • Opthalmotilapia ventralis kasanga orange cap
  • Opthalmotilapia ventralis Kasombe cyanfin
  • Opthalmotilapia ventralis Kibushi yellow
  • Opthalmotilapia ventralis Kigoma whitecap
  • Opthalmotilapia ventralis Kiku orange goldblaze
  • Opthalmotilapia ventralis Kilungu marguerite flash
  • Opthalmotilapia ventralis Kisha orange breast
  • Opthalmotilapia ventralis Kitumba
  • Opthalmotilapia ventralis Korosha blackblue
  • Opthalmotilapia ventralis Litulu
  • Opthalmotilapia ventralis Livua blackstreak
  • Opthalmotilapia ventralis Lorango Samazi
  • Opthalmotilapia ventralis Lunangwa blueflame
  • Opthalmotilapia ventralis Lupota cyanoghost
  • Opthalmotilapia ventralis Nkondwe dark blue
  • Opthalmotilapia ventralis Malasa yellow blue
  • Opthalmotilapia ventralis Masanza red gold
  • Opthalmotilapia ventralis Maswa whitecap
  • Opthalmotilapia ventralis Mikinge
  • Opthalmotilapia ventralis Mokala deep orange
  • Opthalmotilapia ventralis Moliro velvet whitefin
  • Opthalmotilapia ventralis Mpimbwe siverfrost
  • Opthalmotilapia ventralis Mtoto
  • Opthalmotilapia ventralis Mweratzi sunbelly
  • Opthalmotilapia ventralis Tembwe II whiteback
  • Opthalmotilapia ventralis Zongwe